हाम्रा सेवाहरु

 • अर्जेन्ट पासफोटो / MRP PHOTO
 • ठुलो फोटो तथा फ्लेक्स फोटो
 • कलर फोटोकपी तथा लेमिनेसन
 • होडिङबोर्ड/ब्यानर प्रिन्ट
 • विवाह ब्रतबन्धको कार्ड प्रिन्ट
 • प्रमाण -पत्र/भिजिटिङ कार्ड प्रिन्ट
 • स्टिकर तथा पोस्टर प्रिन्ट
 • जर्सी प्रिन्ट, भेस्टमा फोटो प्रिन्ट
 • कप, प्लेटमा फोटो प्रिन्ट
 • फ्लेक्स ब्यानर प्रिन्ट
  थप जानकारीका लागि
  Khandbari -1, deurali tol
  Pro : Dal Bahadur Shresth
  Contact : 025-560374/9852051875

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *